home sitemap

 • vyhotovenie geometrického plánu pre všetky druhy úkonov
 • vytýčenie hranice pozemku a vyhotovenie vytyčovacieho operátu
 • vyhotovenie geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenie stavby pre digitálnu technickú mapu (DTM)
 • predrealizačné polohopisné  a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie územia vo všetkých mierkach
 • porealizačné polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie trasy všetkých nadzemných aj podzemných inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod, káblové vedenia...)
 • spracovanie a zobrazenie mapovania v 3D
 • vyhotovenie pozdĺžnych a priečnych profilov
 • podrobné polohové  a výškové zameranie a výpočet objemu výkopových prác
 • vytyčovanie stavebných objektov s priestorovou skladbou
 • kontrolné meranie a zameranie skutočného vyhotovenia stavebného objektu
 • zameriavanie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov (pôdorysy, rezy, pohľady...)
 • meranie a vyhodnotenie posunov stavebných objektov (zvislých, horizontálnych, priestorových)