home sitemap

Podielali sme sa na týchto zákazkách

Inner City Residence

DUNAJSKÁ - Inner City Residence

- Zameranie a vyhotovenie geodetickej dokumentácie

  skutočného vyhotovenia stavebného objektu pre potreby

  projektovania opláštenia budovy

Viktória

Polyfunkčný dom - Viktória, Košická ulica, Bratislava

 

- Určenie rovinností stavebných objektov

- Zameranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov

  a určenie geometrických parametrov obvodovej konštrukcie

- Vytyčovanie priestorovej polohy fasád

- Kontrolné meranie opláštenia budovy

ATRIUM-Herlianská

Polyfunkčný bytový dom - ATRIUM

 

- Zameranie skutočného vyhotovenia stavebných objektov  

 - Spracovanie a vyhotovenie geodetickej dokumentácie

   pre potreby projektu 

Podkolibská

Obytný areál Podkolibská - Bellova, PEGAS III

 

- Zameranie a vyhotovenie geodetickej dokumentácie

  skutočného vyhotovenia stavebných objektov

- Kontrolné merania zvislostí oceľových konštrukcií

Slanec

Rezidenčná štvrť Slanec - Pekná cesta

- Zameranie  a vyhotovenie geodetickej dokumentácie

  skutočného   vyhotovenia stavebných objektov pre potreby

  projektu

- Vytyčovanie priestorovej polohy fasád

Hrachová

Výrobno - prevádzkový areál fy.Nectel, Hrachova ulica

- zameranie a kartografické spracovanie geodetickej

  dokumentácie skutočného vyhotovenia stavebných objektov 

Rekonštrukcia priestoru na Dúbravskej ceste 3

 

- polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické

  spracovanie vybrannej lokality pre projektovú dokumentáciu

- geometrické zameranie skutočného stavu budovy a

  zobrazenie pôdorysov, rezov a pohľadov

- vyhotovenie geometrického plánu

Hydroflora

HYDROFLORA - Vajnory

- Geometrické zameranie a vyhotovenie geodetickej

  dokumentácie skutočného vyhotovenia oceľovej  konštrukcie a

  skeletu budovy pre potreby projektu

- Výškové vytýčenie osadenia opláštenia stavebného objektu