home sitemap

Činnosti v oblasti inžinierska geodézia

 

 • vytýčenie priestorovej polohy stavby, resp. stavebných objektov
 • podrobné vytýčenie stavebných objektov
 • vytýčenie staveniska, resp. trvalých záberov
 • zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby pre potreby kolaudácie
 • porealizačné polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie trasy inžinierskych sietí
 • kontrolné meranie geometrických parametrov pozemných stavebných objektov
 • realizácia geodetického monitoringu stavieb, resp. meranie posunov stavebných objektov
 • vykonávanie geodetických a kartografických činností pre potreby stavebného dozoru 
 • určenie kubatúr výkopových prác

 • meranie a výpočet bodov polohového poľa všetkých tried presností

 • meranie nivelačných ťahov a určenie nivelačných bodov technickou (TN) alebo veľmi presnou niveláciou (VPN)

 • budovanie a určovanie parametrov vytyčovacej siete

 • geometrické zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budovy

 • zameranie a zobrazenie priečnych a pozdĺžnych profilov

 • zameranie a zobrazenie pôdorysov, rezov, pohľadov a 3D modelov stavebných aj technologických objektov

 • aktualizácia digitálnych mapových podkladov

 • vektorizácia a digitalizácia máp a iných grafických podkladov

 • geodetická asistencia pri vytyčovaní podzemných inžinierskych sietí správcami vedení, za účelom následného zameranie 

 • transformácia súradníc

 • tvorba a aktualizácia informačných systémov

 • vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia jednoduchých a líniových stavieb

 • tvorba kladačských a iných schém pre potreby projektovej dokumentácie