home sitemap

Činnosti v oblasti účelového mapovania

  • predrealizačné polohopisné a výškopisné zamernia a kartografické spracovanie pracovného pásu pre potreby projektovej dokumentácie
  • vyhotovenie geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenie stavby pre digitálnu technickú mapu (DTM) hlavného mesta
  • overenie a zakreslenie priebehu inžinierských sietí do mapových podkladov
  • tvorba digitálneho modelu reliéfu (DMR)
  • tvorba komplexnej technickej pasportizácie budov a objektov pre potreby správy a údržby objektov